วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

อบรมความรู้เรื่องสมุนไพร

ภาพกิจกรรมการอบรมความรู้เรื่องสมุนไพรใกล้ตัวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร
::
ศูนย์พัฒนาสังคมที่ 49 จังหวัด ราชบุรี
ฝึกอบรม
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2552
เวลา 08.30 น. - 14.00 น.
โดย
วิทยากร
อาจารย์ ไพบูลย์ เจริญพรเวช
::