วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2552

สุขภาพดีและมีรายได้กับแพทย์แผนไทย (2)

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี
ขอเชิญผู้ที่สนใจในด้านความรู้เรื่องสมุนไพร
เข้าร่วมอบรม
"สุขภาพดีและมีรายได้กับแพทย์แผนไทย"
วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 12.00 น.-14.30 น.

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี
:
ด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมจังหวัดราชบุรี ได้กำหนดกิจกรรมอบรมความรู้และเสริมทักษะด้านการประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขและฟื้นฟูผู้ถูกคุมประพฤติสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นวิธีการ แก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมประพฤติให้กลับตนเป็นพลเมืองดีและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดอีก ในการนี้จึงได้จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง " สุขภาพดีและมีรายได้กับแพทย์แผนไทย" โดยมีท่านวิทยากร อาจารย์ ไพบูลย์ เจริญพรเวช มาให้ความรู้และการแปรรูปสมุนไพร การทำแชมพูดอกอัญชันไว้ใช้เองหรือเป็นอาชีพ
สนใจติดต่อ : โทร. 0-3232-5482