วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ทัศนะศึกษาชมสมุนไพร-ชมสวนป่าสมุนไพร

ทัศนะศึกษาชมสวนสมุนไพร
กิจกรรมภาคปฎิบัติการเรียนเภสัชกรรมแผนไทย
ราชบุรี - จันทบุรี - ระยอง
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2552

::
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2552
::
เวลา 22.00 น. ลงทะเบียนเตรียมตัวเดินทางที่หน้าเทศบาลตำบลเขางู จ.ราชบุรี
เวลา 22.30 น. รถออกเดินทางไปจังหวัดจันทบุรี
::
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2552
เวลา 05.30 น. รถถึงจังหวัดจันทบุรี เตรียมตัวเข้าขมสวนสมุนไพร
เวลา 08.00 น. เข้าชมสมวนสมุนไพร อำเภอ มะขาม จังหวัดจันทบุรี
เวลา 11.30 น. ออกเดินทางสู่สวนสมุนไพร จังหวัด ระยอง
เวลา 13.00 น. รถถึงสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพฯ จังหวัดระยอง
เวลา 16.30 น. ออกเดินทางกลับ
เวลา 20.30 น. ถึง จ. ราชบุรีโดยสวัสดิภาพ

ฟรี..อบรมแพทย์แผนไทย - แปรรูปสมุนไพร ( 6 )

ชมรมแพทย์แผนไทยเทศบาลเขางู จ.ราชบุรี
ร่วมกับ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัด ราชบุรี
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
"พัฒนาภาคีเครื่อข่ายเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงโรค ไม่ติดต่อด้วยองค์ความรู้แพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2552"
ในหัวข้อ ( การฝึกปฏิบัติการแปรรูปสมุนไพรชาชงสมุนไพรใบหม่อนสูตรพิเศษ )
และความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย
เวชกรรม
เภสัชกรรม
ผดุงครรภ์แผนไทย
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2552 เวลา 8.30 น. 16.00. น.
สนใจติดต่อที่ คุณ หมอ - ออม 081-880-3074
อาจารย์ - รัตนา 087-078-9922
อาจารย์ - ไพบูลย์ 081-198-7689