วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2551

อบรมการเรียนแพทย์แผนไทย ( 6 )

จัดฝึกอบรมความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย
และการแปรรูปสมุนไพร ( ครีมทำผิวจากสมุนไพร )
วันเสาร์ท์ 20 ธันวาคม 2551 เวลา 8.30 น. 15.00. น.
1. ความรู้เรื่องสมุนไพรนานาชนิด
2. ความรู้เรื่องเภสัชกรรมแผนไทย
3. ครีมทาผิวจากสมุนไพร
::
อาจารย์ ไพบูลย์ เจริญพรเวช ตรวจการบ้าน
เรียนเภสัชกรรมไทย - ความรู้เรื่องสมุนไพร ภาพกิจกรรมการอบรมทำครีมทาผิวจากสมุนไพร