วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2552

สุขภาพดีและมีรายได้กับแพทย์แผนไทย (ภาพกิจกรรม1)

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี
ขอเชิญผู้ที่สนใจในด้านความรู้เรื่องสมุนไพร
เข้าร่วมอบรม
"สุขภาพดีและมีรายได้กับแพทย์แผนไทย"
วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2552 เวลา 12.00 น. - 14.30 น.

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี
ภาพกิจกรรมการฟังบรรยายสมุนไพรเพื่อนำไปใช้
และดูแล สุขภาพตนเองและการแปรรูปสมุนไพร
" การทำยาดมจากสมุนไพร"
ทุกคนที่เข้าร่วมได้ความรู้และการทำยาดมจะได้รับยาดม
ที่ตนเองทำกลับบ้าน