วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2552

สุขภาพดีและมีรายได้กับแพทย์แผนไทย (2)

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี

จัดอบรมในด้านความรู้เรื่องสมุนไพร ให้กับผู้ถูกคุมประพฤติเข้าร่วมอบรม

"สุขภาพดีและมีรายได้กับแพทย์แผนไทย"

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 12.00 น.-14.30 น.

ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี