วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2552

อบรมการเรียนแพทย์แผนไทย ( 8 )ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน
ชมรมแพทย์แผนไทยศูนย์โรงพยาบาลนครปฐม
จัดฝึกอบรมความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย
และการแปรรูปสมุนไพร ( ครีมนวดผมดอกอัญชัน )
วันเสาร์ท์ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 8.30 น. 15.00. น.
1. ความรู้เรื่องสมุนไพรนานาชนิด
2. ความรู้เรื่องเภสัชกรรมแผนไทย
3. ครีมนวดผมดอกอัญชัน