วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2551

พิธีไหว้ครู - ครอบครูแพทย์แผนไทย

พิธีไหว้ครูและครอบครูแพทย์แผนไทย
ชมรมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาล นครปฐม
จังหวัด นครปฐม
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๑
เวลา ๙.0๙ น.
นาย พินิจ หิรัญโชติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นครปฐม จุดเทียนชัย
บรมครูแพทย์แผนไทย ท่านอาจารย์ ประเสริฐ พรหมณี ครูแพทย์แผนไทย ท่านอาจารย์ ประเสริฐ พรหมณี และคณะฯ