วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552

ฟรี..อบรมแพทย์แผนไทย - แปรรูปสมุนไพร ( 3 ) ภาพกิจกรรม

ชมรมแพทย์แผนไทยเทศบาลเขางู จ.ราชบุรี

ร่วมกับสำนักงานป้องกันโรคที่ 4 จังหวัด ราชบุรี

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

"พัฒนาภาคีเครื่อข่ายเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงโรค ไม่ติดต่อด้วยองค์ความรู้แพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2552"

ในหัวข้อ

( การฝึกปฏิบัติการแปรรูปสมุนไพรการทำครีมนวดเท้าไพล )

และความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย

เวชกรรม ,

เภสัชกรรม ,

ผดุงครรภ์แผนไทย

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2552 เวลา 8.30 น. 16.00. น.

ภาพกิจกรรม
::
รดน้ำอาจารย์ทั้ง 2ท่านในวันสงการนต์
อาจารย์ ไกร มาศพิมล สาธิการใช้ผักเป็นยาสมุนไพร

มาทำอาหารเพื่อสุขภาพ
อาจารย์ ไพบูลย์ เจริญพรเวช


สอนหลักเภสัชกรรมแผนไทย-การแปรรูปสมุนไพร
::