วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552

ฟรี..อบรมแพทย์แผนไทย - แปรรูปสมุนไพร ( 4 )

ชมรมแพทย์แผนไทยเทศบาลเขางู จ.ราชบุรี
ร่วมกับ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัด ราชบุรี
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
"พัฒนาภาคีเครื่อข่ายเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงโรค ไม่ติดต่อด้วยองค์ความรู้แพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2552"
ในหัวข้อ
( การฝึกปฏิบัติการแปรรูปสมุนไพรการทำผงสมุนไพรขัดผิว )
และความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย
เวชกรรม ,
เภสัชกรรม ,
ผดุงครรภ์แผนไทย
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2552 เวลา 8.30 น. 16.00. น.
สนใจติดต่อที่ คุณ หมอ - ออม 081-880-3074
อาจารย์ - รัตนา 087-078-9922
อาจารย์ - ไพบูลย์ 081-198-7689